چه کسانی قیمت خودرو در بازار آزاد را تعیین می کنند