عملکرد کمپین نخریدن خودرو بعد از وام 25میلیونی خودرو