سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کمپین نخریدن خودرو