خودداری واردکننده خودرو از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو