خودداری خودروساز یا واردکننده خودرو از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو