خودداری خودروساز از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو