حمالزام مشتریان به ارائه چک ضمانت 120درصدی تسهیلات بانکی