توجیه بانک مرکزی برای اختصاص وام 25 میلیونی خودرو به مونتاژکاران