انتقاد نمایشگاه داران از طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی