آخرین اخبارشرایط فروش

طرح جدید اتو خدمت سایپا منتشر شد – خرداد95

با توجه به استقبال خوب مشتریان از طرح اتو خدمت شرکت سایپا، شرایط جدید از روز سه شنبه مورخ 95/03/25 ساعت 10 صبح به شرح زیر جاری می گردد .

autokhedmat saipa-khordad95-1
– دعوتنامه جهت خودروهاي گروه x100 جهت ثبـت نام هـاي گـروه x100 و خودروهـاي گـروه x200 جهـت ثبـت نام هـاي گـروه x200 ارسـال مـی گـردد ( بـه جز خودروهاي دوگانه سوز )

– ثبت نام ها با قیمت غیر قطعی و قیمت روز می باشد .

– پذیرش ها داراي یک بار صلح اجباري می باشند و در صورت تمایل به فاکتور به نام خود مشتري صلح به نام ایشان انجام گردد .

– امکان تمدید ثبت نامها در حال حاضر جهت یک دوره سه ماهه وجود دارد ( شرایط تمدید بیشتر از یک دوره متعاقباً اعلام می گردد) .

– در صورت پایان دوره مورد نظر مشتري و عدم تحویل خودرو و انصراف ثبت نامها به جاي مبالغ اعلامی در جدول شماره 1 طبق جدول زیر محاسبه و از اصل وجه پرداختی کسر می گردد .

pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png

autokhedmat saipa-khordad95-2

به عنوان نمونه چنانچه مشتري شرایط سه ماهه ثبت نـام و پـس از گذشـت سـه مـاه بـدون دریافـت خـودرو نسـبت بـه انصـراف وجـه اقـدام نمایـد بـا توجـه بـه پرداخـت مبلـغ 4.100.000 ریال به حساب کارت مشتري تفاوت مربوطه به مبلـغ 300.000 ریـال جهـت هـر مـاه یعنـی جمعـا 900.000 ریـال از اصـل پـول مشـتري کسـر و مـابقی آن بـه ایشـان عودت می گردد

ویژگی هاي طرح

– امکان تغییر نوع خودرو به یک گروه بالاتر وجود دارد .

– هزینه سفر به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهیانه به حساب مشتري محترم واریز می گردد .

– در صورت انصراف هزینه سفر، به مشتري محترم تا زمان ثبت مبلغ انصراف تعلق می گیرد .

– پذیرش ها امکان صلح اجباري دارد .

pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png

– مبالغ به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مبناي محاسبه قیمت خودرو نرخ زمان تحویل می باشد .

– قیمت خودرو غیر قطعی و قیمت روز بوده و مبلغ مابه التفاوت آن ده روز قبل از تحویل خودرو تسویه خواهد شد.

– امکان تغییر بازه تحویل به یک دوره بالاتر جهت مشتریان محترم با شرایط زیر فراهم می باشد :

– کاهش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتري محتـرم ثبـت نـام یـک سـاله نمـوده و در مـاه ششـم ، انصـراف از ثبـت نـام داشـته باشـد بـه میـزان تفاوت هزینه سفر یک ساله و هزینه سفر شش ماهه به تعـداد ماه هـاي مانـدگاري از مبلـغ اصـل پرداختـی مشـتري کسـر و اصـل پـول بـه ایشـان مسـترد خواهد شد . (چنانچه مبلغ پرداخت مشتري 19 میلیون باشد مبلغ 260.000 ریال به تعداد 6 ماه یعنی 1.560.000 ریال )

– افزایش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتري محترم 6 ماهه ثبت نـام نمـوده در صـورتی کـه تمایـل بـه افـزایش زمـان تحویـل و سـود بـه 9 مـاه و افزایش سود بالاتر را داشته باشـد در ایـن صـورت در پایـان مـاه 2 مابـه التفـاوت سـود بـه حسـاب ایشـان پرداخـت خواهـد شـد.

– در ایـن صـورت مابـه التفاوت سود 6 ماهه و 9 ماهه در پایان ماه نهم به حساب مشتري واریـز میگـردد ،در صـورت عـدم گذشـت 8 مـاه از ثبـت نـام ، سـود 6 ماهـه بـه صـورت روزانه محاسبه و ماهانه به حساب واریز میگردد ( طبق جدول زیر).

autokhedmat saipa-khordad95-3

 

 

 

 

 

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی سایت کارنت (https://telegram.me/carnet_ir ) بپیوندید. کافیست عبارت “carnet_ir” را در نرم افزار تلگرام جست وجو و “join” را لمس نمایید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *