آخرین اخبار

خودروسازان به تازگی انصراف از خرید مشتریان را نمی‌پذیرند

همانطور که در گزارشات قبلی آمده است سونامی انصراف خریداران خودرو ، خودروسازان بزرگ کشور را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است . جدی بودن آن به حدی است که دیگر خودروسازان انصراف مشتریان را قبول نکرده و مجبور به پیشنهاداتی هستند که مشتری را راضی نگه داشته و او را وادار کند که از انصراف خود کنار بکشد .

مرتبط با این موضوع، یکی از بینندگان سایت می‌نویسد :

اینجانب یک خودرو پارس ELX حدود سه ماه پیش ثبت نام کردم و کل پول ماشین رو هم پرداخت کردم تحویل ماشین 30 روزه بوده ولی الان بعد از 90 روز نه ماشین تحویل میدن نه حاضر هستن انصراف بزنن و پول را پس بدهند. میگن قابلیت انصراف نداره از طرفی هم تولید این ماشین متوقف شده. هیچ کس هم نیست که پاسخگو باشه.

ایران خودرو چه راهکاری در پیش گرفته است ؟

صبح امروز شرکت ایران خودرو طی بخشنامه ای به نمایندگان خود پیشنهاداتی به مشتريان متقاضي انصراف داده است که متن این بخشنامه به شرح زیر می باشد :

بدينوسيله به اطلاع مـي رسـاند، بـا توجـه بـه بازخوردھـاي دريافـت شـده از جلسـات ھـم انديشـي بـا نماينـدگان محتـرم و درخواسـت تعـداد زيـادي از آنـان مبنـي بـر ارائـه راھكارھـاي تشــويقي جھــت آمــار فعلــي انصــراف مشــتريان در تعھــدات پــيش فــروش، مجموعــه اي از پيشنھادات و طرح ھا در حوزه مديريت بازاريابي و فروش به شـرح ذيـل تـدوين و برنامـه ريـزي شده اند كه از روز دوشنبه 26 مرداد 94  اجرايي خواھد شد :

1 – امكان پرداخت اقساطي مابه التفاوت نھـايي قراردادھـا بـراي مشـتريان محتـرم بعـد از ارسال دعوتنامه تحت شرايطي مناسب
2 – امكان تغيير موعد تحويل قرارداد مشتريان بعد از ارسال دعوتنامه، ھمراه با افزايش نرخ سود مشاركت نسبت به شرايط اوليه قرارداد

توجه : اطلاعات تكميلي در خصوص چگونگي اجراي ايـن بنـد، طـي بخشـنامه اي مجـزا اطلاع رساني خواھد شد .

3 – در صورت خريد انصرافي قراردادھاي پيش فروش مشـتريان توسـط نماينـدگان محتـرم، مبلغــي تحــت عنــوان «كميســيون تشــويقي خريــد انصــرافي» بــه نماينــدگان تعلــق خواھدگرفت. لازم به ذكر است مبلغ قطعي اين كميسيون، در حال بررسي و نھايي سازي در كميته مشترك بازاريابي با مشاركت نماينـدگان بـوده و متعاقبـا اعـلام خواھـد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *