آخرین اخبارشرایط فروش

شرايط پیش‌فروش طلائي محصولات ایران‌خودرو / خرداد 94

بدينوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند، شرايط پیش فروش طلائي خرداد 94 ، جھت برخي از خانواده محصولات شرکت ايران خودرو از روز یکشنبه مورخ 17 الی 31 خردادماه به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد .

شرایط کنترلی انصراف :

١. در پیش فروش طلائي 13 ماھه گروه پارس، سود انصراف 19% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از۶ ماه، سود انصراف١٨% محاسبه مي گردد.

٢. در پیش فروش طلائي 13 ماھه گروه 405 ، سود انصراف 21% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از۶ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه مي گردد.

٣. در پیش فروش طلائي 13 ماھه براي سايرگروه ھا ( بجز گروه پارس و 405)، سود انصراف٢٢% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از۶ ماه، سود انصراف 18% محاسبه مي گردد.

۴. در پیش فروش طلائي 18 ماھه گروه پارس، سود انصراف 20% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از 9 ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه مي گردد.

۵. در پیش فروش طلائي 18 ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف22% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از 9 ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه مي گردد.

۶. در پیش فروش طلائي١٨ ماھه براي ساير گروه ھا (بجز گروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از ٩ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه مي گردد.

٧. در پیش فروش طلائي 24 ماھه گروه پارس، سود انصراف 21% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل 12ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه مي گردد.

٨. در پیش فروش طلائي٢۴ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه مي گردد.

٩. در پیش فروش طلائي٢۴ماھه براي ساير گروه ھا ( بجزگروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢۴% به ثبت نام ھاي با ماندگاري حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاري كمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه مي گردد.
شرايط بخشنامه و توضیحات :

١- در شرايط پیش فروش طلائي مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه و بر اساس قیمت روز شركت ايران خودرو و پس از كسر نمودن سود مشاركت و تخفیفات مندرج در بخشنامه، محاسبه و اعلام خواھد شد.

تعیین نوع خودرو توسط مشتري فقط از میان گروه خودروھاي تولیدي قابل واگذاري شركت ايران خودرو كه در دعوتنامه قید شده است امكان پذير خواھد بود و تبديل به خودروھاي غیر از خودروھاي مندرج در دعوتنامه امكان پذير نخواھد بود. بنابراين ضروريست نمايندگان محترم موضوع مذكور را به اطلاع مشتريان برسانند.

سود مشاركت اين بخشنامه بر مبناي جداول فوق و اطلاعات مندرج در دعوتنامه–حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه–محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت محاسبه خواھد شد.

سود مشاركت در صورت انصراف مطابق اعداد درج شده در جداول صفحات قبل حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال باشد تا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد. لازم به ذكر است در صورت انصراف، تخفیفات ذكر شده در نظر گرفته نخواھد شد.

در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت (صرفا به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه و يا دعوتنامه ارسالي )، سود تاخیر متناسب با مبالغ پرداختي مشتري، يك درصد ماھانه ( 12 درصد سالانه)، پرداخت مي شود.

در صورتیكه مشتري مبلغ مابه التفاوت دعوتنامه را در موعد مقرر پرداخت نكند، امكان تحويل خودرو با سود و تخفیفات لحاظ شده در دعوتنامه تا زمان ارسال، با قیمت روز محصولات قابل عرضه در آن زمان و با موعد تحويل جديد قابل اقدام خواھد بود.

موعد تحويل خودرو ھنگام ارسال دعوتنامه اطلاع رساني خواھد شد.
امتیازات ويژه اين طرح :

بالاترين نرخ سود مشاركت ( از ٢١% الي ٢۶% )

سود تضمین شده حداقل ١٩%

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/03/17 می باشد .

(برای یزرگ شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید)

pishforooshe talaii

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *