آخرین اخبارشرایط فروش

فروش لیزینگی محصولات شرکت ایران کاوه

فروش  محصولات شرکت ایران کاوه از سوی لیزینگ ملت آغاز گردید.

به گزارش کارنت شرایط فروش به شرح جداول زیر است:

 

جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت ایران کاوه از محل قرارداد ۲۱۲۳ح ( ۳۰% تسهیلات در قبال معرفی یکنفر ضامن معتبر )
نوع تریلر
سیستم ترمز
بهای تریلر
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت ایران کاوه
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۸,۸۳۸,۳۳۲
۲۷۵,۷۵۵,۹۵۷
۶,۲۵۰,۹۹۷
۴۰۲,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۹,۱۴۶,۶۴۶
۲۸۵,۳۷۵,۳۵۱
۶,۴۶۹,۰۵۵
۴۱۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۰,۶۳۶,۸۳۰
۳۳۱,۸۶۹,۰۸۸
۷,۵۲۳,۰۰۲
۴۸۳,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۰,۸۴۲,۳۷۲
۳۳۸,۲۸۲,۰۱۷
۷,۶۶۸,۳۷۴
۴۹۴,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۸,۸۳۸,۳۳۲
۲۷۵,۷۵۵,۹۵۷
۶,۲۵۰,۹۹۷
۴۰۴,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۳,۴۶۳,۰۴۱
۴۲۰,۰۴۶,۸۶۵
۹,۵۲۱,۸۶۸
۶۱۱,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۱,۲۰۲,۰۷۲
۳۴۹,۵۰۴,۶۴۴
۷,۹۲۲,۷۷۵
۵۱۰,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۱,۵۱۰,۳۸۶
۳۵۹,۱۲۴,۰۳۷
۸,۱۴۰,۸۳۳
۵۲۳,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۶,۴۸۰,۱۱۲
۳۰۳,۲۶۹,۲۲۲
۱۲,۸۴۲,۷۶۲
۴۰۲,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۶,۷۰۶,۱۶۲
۳۱۳,۸۴۸,۳۸۱
۱۳,۲۹۰,۷۶۵
۴۱۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۷,۷۹۸,۷۳۹
۳۶۴,۹۸۰,۹۸۲
۱۵,۴۵۶,۱۱۴
۴۸۳,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۷,۹۴۹,۴۳۹
۳۷۲,۰۳۳,۷۵۵
۱۵,۷۵۴,۷۸۳
۴۹۴,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر۳
محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۶,۴۸۰,۱۱۲
۳۰۳,۲۶۹,۲۲۲
۱۲,۸۴۲,۷۶۲
۴۰۴,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۹,۸۷۰,۸۶۸
۴۶۱,۹۵۶,۶۰۶
۱۹,۵۶۲,۸۱۱
۶۱۱,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۲۱۳,۱۶۵
۳۸۴,۳۷۶,۱۰۷
۱۶,۲۷۷,۴۵۴
۵۱۰,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۴۳۹,۲۱۵
۳۹۴,۹۵۵,۲۶۶
۱۶,۷۲۵,۴۵۷
۵۲۳,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵,۳۲۶,۱۰۰
۳۳۲,۳۴۸,۶۱۱
۲۰,۴۸۰,۳۵۰
۴۰۲,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵,۵۱۱,۸۹۴
۳۴۳,۹۴۲,۱۶۷
۲۱,۱۹۴,۷۸۱
۴۱۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶,۴۰۹,۸۹۹
۳۹۹,۹۷۷,۶۸۹
۲۴,۶۴۷,۸۶۳
۴۸۳,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی۱۳
/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶,۵۳۳,۷۶۲
۴۰۷,۷۰۶,۷۲۶
۲۵,۱۲۴,۱۵۰
۴۹۴,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵,۳۲۶,۱۰۰
۳۳۲,۳۴۸,۶۱۱
۲۰,۴۸۰,۳۵۰
۴۰۴,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۱۱۳,۰۱۲
۵۰۶,۲۵۱,۹۵۴
۳۱,۱۹۶,۸۱۲
۶۱۱,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶,۷۵۰,۵۲۲
۴۲۱,۲۳۲,۵۴۲
۲۵,۹۵۷,۶۵۳
۵۱۰,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶,۹۳۶,۳۱۶
۴۳۲,۸۲۶,۰۹۸
۲۶,۶۷۲,۰۸۴
۵۲۳,۷۶۳,۶۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت ایران کاوه از محل  قرارداد ۲۱۲۳ح ( ۴۰% تسهیلات در قبال معرفی دو نفر ضامن معتبر) 
نوع تریلر
سیستم ترمز
بهای تریلر
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت  ایران کاوه
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۱,۷۶۷,۳۱۴
۳۶۷,۱۴۰,۱۹۹
۸,۳۲۲,۵۴۸
۳۴۵,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۲,۲۲۹,۷۸۵
۳۸۱,۵۶۹,۲۹۰
۸,۶۴۹,۶۳۵
۳۵۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۴,۱۸۲,۴۴۰
۴۴۲,۴۹۲,۱۱۸
۱۰,۰۳۰,۶۷۰
۴۱۴,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۴,۴۹۰,۷۵۴
۴۵۲,۱۱۱,۵۱۱
۱۰,۲۴۸,۷۲۸
۴۲۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۱,۸۱۸,۷۰۰
۳۶۸,۷۴۳,۴۳۱
۸,۳۵۸,۸۹۱
۳۴۶,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۹۳۳,۵۹۲
۵۵۹,۵۲۸,۰۷۶
۱۲,۶۸۳,۷۰۹
۵۲۴,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۴,۹۵۳,۲۲۴
۴۶۶,۵۴۰,۶۰۲
۱۰,۵۷۵,۸۱۵
۴۳۷,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۵,۳۶۴,۳۱۰
۴۷۹,۳۶۶,۴۶۱
۱۰,۸۶۶,۵۵۹
۴۴۸,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۶۲۷,۵۹۰
۴۰۳,۷۷۱,۲۳۲
۱۷,۰۹۸,۷۹۳
۳۴۵,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۹۶۶,۶۶۶
۴۱۹,۶۳۹,۹۷۰
۱۷,۷۷۰,۷۹۸
۳۵۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۰,۳۹۸,۳۱۹
۴۸۶,۶۴۱,۳۱۰
۲۰,۶۰۸,۱۵۲
۴۱۴,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۰,۶۲۴,۳۶۹
۴۹۷,۲۲۰,۴۶۹
۲۱,۰۵۶,۱۵۶
۴۲۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۶۶۵,۲۶۵
۴۰۵,۵۳۴,۴۲۵
۱۷,۱۷۳,۴۶۰
۳۴۶,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۳,۱۴۸,۵۹۹
۶۱۵,۳۵۴,۴۱۰
۲۶,۰۵۸,۸۵۹
۵۲۴,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۰,۹۶۳,۴۴۵
۵۱۳,۰۸۹,۲۰۷
۲۱,۷۲۸,۱۶۰
۴۳۷,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۱,۲۶۴,۸۴۵
۵۲۷,۱۹۴,۷۵۲
۲۲,۳۲۵,۴۹۸
۴۴۸,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۰۹۱,۱۴۴
۴۴۲,۴۸۷,۳۹۵
۲۷,۲۶۷,۴۴۳
۳۴۵,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۳۶۹,۸۳۵
۴۵۹,۸۷۷,۷۲۹
۲۸,۳۳۹,۰۸۹
۳۵۷,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۵۴۶,۵۳۲
۵۳۳,۳۰۳,۵۸۵
۳۲,۸۶۳,۸۱۷
۴۱۴,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۷۳۲,۳۲۶
۵۴۴,۸۹۷,۱۴۱
۳۳,۵۷۸,۲۴۸
۴۲۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۱۲۲,۱۱۰
۴۴۴,۴۱۹,۶۵۴
۲۷,۳۸۶,۵۱۵
۳۴۶,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۸۰۷,۰۲۸
۶۷۴,۳۵۸,۵۱۹
۴۱,۵۵۶,۰۵۹
۵۲۴,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۹,۰۱۱,۰۱۷
۵۶۲,۲۸۷,۴۷۵
۳۴,۶۴۹,۸۹۴
۴۳۷,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۹,۲۵۸,۷۴۳
۵۷۷,۷۴۵,۵۵۰
۳۵,۶۰۲,۴۶۹
۴۴۸,۷۶۳,۶۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت ایران کاوه از محل  قرارداد ۲۱۲۳ح ( ۵۰% تسهیلات در قبال ارائه وثیقه ملکی یا اسناد مالکیت کامیون کشنده ) 
نوع خودرو
سیستم ترمز
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت  ایران کاوه
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۴,۷۴۷,۶۸۲
۴۶۰,۱۲۷,۶۷۳
۱۰,۴۳۰,۴۴۳
۲۸۷,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۵,۲۶۱,۵۳۸
۴۷۶,۱۵۹,۹۹۶
۱۰,۷۹۳,۸۷۳
۲۹۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۷۲۸,۰۵۰
۵۵۳,۱۱۵,۱۴۷
۱۲,۵۳۸,۳۳۷
۳۴۵,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۸,۰۸۷,۷۴۹
۵۶۴,۳۳۷,۷۷۳
۱۲,۷۹۲,۷۳۸
۳۵۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۴,۷۹۹,۰۶۷
۴۶۱,۷۳۰,۹۰۵
۱۰,۴۶۶,۷۸۶
۲۸۸,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۲,۴۰۴,۱۴۴
۶۹۹,۰۰۹,۲۸۷
۱۵,۸۴۵,۵۵۱
۴۳۷,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۸,۷۰۴,۳۷۷
۵۸۳,۵۷۶,۵۶۱
۱۳,۲۲۸,۸۵۴
۳۶۴,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۹,۱۶۶,۸۴۸
۵۹۸,۰۰۵,۶۵۲
۱۳,۵۵۵,۹۴۱
۳۷۴,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۰,۸۱۲,۷۴۴
۵۰۶,۰۳۶,۴۳۴
۲۱,۴۲۹,۴۹۲
۲۸۷,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۱,۱۸۹,۴۹۵
۵۲۳,۶۶۸,۳۶۶
۲۲,۱۷۶,۱۶۴
۲۹۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۲,۹۹۷,۸۹۸
۶۰۸,۳۰۱,۶۳۷
۲۵,۷۶۰,۱۹۰
۳۴۵,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۳,۲۶۱,۶۲۴
۶۲۰,۶۴۳,۹۸۹
۲۶,۲۸۲,۸۶۱
۳۵۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۰,۸۵۰,۴۱۹
۵۰۷,۷۹۹,۶۲۸
۲۱,۵۰۴,۱۵۹
۲۸۸,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۶,۴۲۶,۳۲۹
۷۶۸,۷۵۲,۲۱۴
۳۲,۵۵۴,۹۰۷
۴۳۷,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۳,۷۱۳,۷۲۵
۶۴۱,۸۰۲,۳۰۷
۲۷,۱۷۸,۸۶۷
۳۶۴,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۴,۰۵۲,۸۰۰
۶۵۷,۶۷۱,۰۴۵
۲۷,۸۵۰,۸۷۲
۳۷۴,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۸۸۷,۱۵۴
۵۵۴,۵۵۸,۴۳۸
۳۴,۱۷۳,۶۰۷
۲۸۷,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۹,۱۹۶,۸۱۱
۵۷۳,۸۸۱,۰۳۲
۳۵,۳۶۴,۳۲۵
۲۹۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۶۸۳,۱۶۵
۶۶۶,۶۲۹,۴۸۱
۴۱,۰۷۹,۷۷۲
۳۴۵,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۸۹۹,۹۲۵
۶۸۰,۱۵۵,۲۹۷
۴۱,۹۱۳,۲۷۴
۳۵۳,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۹۱۸,۱۲۰
۵۵۶,۴۹۰,۶۹۷
۳۴,۲۹۲,۶۷۹
۲۸۸,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۵۰۱,۰۴۳
۸۴۲,۴۶۵,۰۸۴
۵۱,۹۱۵,۳۰۶
۴۳۷,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۱,۲۷۱,۵۱۳
۷۰۳,۳۴۲,۴۰۹
۴۳,۳۴۲,۱۳۶
۳۶۴,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۱,۵۵۰,۲۰۴
۷۲۰,۷۳۲,۷۴۳
۴۴,۴۱۳,۷۸۲
۳۷۴,۷۶۳,۶۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت ایران کاوه از محل  قرارداد ۲۱۲۳ح ( ۶۰% تسهیلات  در قبال ارائه وثیقه ملکی یا اسناد مالکیت کامیون کشنده  ) 
نوع خودرو
سیستم ترمز
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت ایران کاوه
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۶۷۶,۶۶۴
۵۵۱,۵۱۱,۹۱۵
۱۲,۵۰۱,۹۹۴
۲۳۰,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۸,۳۴۴,۶۷۷
۵۷۲,۳۵۳,۹۳۵
۱۲,۹۷۴,۴۵۳
۲۳۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۱,۲۷۳,۶۵۹
۶۶۳,۷۳۸,۱۷۶
۱۵,۰۴۶,۰۰۵
۲۷۶,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۱,۷۳۶,۱۳۰
۶۷۸,۱۶۷,۲۶۷
۱۵,۳۷۳,۰۹۲
۲۸۲,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۷۲۸,۰۵۰
۵۵۳,۱۱۵,۱۴۷
۱۲,۵۳۸,۳۳۷
۲۳۱,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۶,۹۲۶,۰۸۱
۸۴۰,۰۹۳,۷۳۰
۱۹,۰۴۳,۷۳۵
۳۴۹,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری ۲
 محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۲,۴۰۴,۱۴۴
۶۹۹,۰۰۹,۲۸۷
۱۵,۸۴۵,۵۵۱
۲۹۲,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۳,۰۲۰,۷۷۲
۷۱۸,۲۴۸,۰۷۵
۱۶,۲۸۱,۶۶۷
۲۹۹,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۲,۹۶۰,۲۲۳
۶۰۶,۵۳۸,۴۴۴
۲۵,۶۸۵,۵۲۳
۲۳۰,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۳,۴۴۹,۹۹۹
۶۲۹,۴۵۹,۹۵۵
۲۶,۶۵۶,۱۹۷
۲۳۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۵,۵۹۷,۴۷۸
۷۲۹,۹۶۱,۹۶۵
۳۰,۹۱۲,۲۲۸
۲۷۶,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۵,۹۳۶,۵۵۳
۷۴۵,۸۳۰,۷۰۳
۳۱,۵۸۴,۲۳۳
۲۸۲,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۲,۹۹۷,۸۹۸
۶۰۸,۳۰۱,۶۳۷
۲۵,۷۶۰,۱۹۰
۲۳۱,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۹,۷۴۱,۷۳۵
۹۲۳,۹۱۳,۲۱۱
۳۹,۱۲۵,۶۲۲
۳۴۹,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۶,۴۲۶,۳۲۹
۷۶۸,۷۵۲,۲۱۴
۳۲,۵۵۴,۹۰۷
۲۹۲,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۶,۸۷۸,۴۳۰
۷۸۹,۹۱۰,۵۳۲
۳۳,۴۵۰,۹۱۴
۲۹۹,۷۶۳,۶۰۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۴  با ۸ قفل
کاسه ای
۵۷۴,۲۱۷,۳۲۰
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۶۵۲,۱۹۹
۶۶۴,۶۹۷,۲۲۲
۴۰,۹۶۰,۷۰۰
۲۳۰,۲۱۷,۳۲۰
تریلر کفی دو محور بالنی
 چرخ ۲۲/۵ تیوبلس با ۸ قفل
کاسه ای
۵۹۵,۴۹۳,۵۷۶
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۱,۰۵۴,۷۵۳
۶۸۹,۸۱۶,۵۹۴
۴۲,۵۰۸,۶۳۳
۲۳۸,۴۹۳,۵۷۶
تریلر کفی۳ محوربالنی
۱۲/۶۰ با ۸ قفل
دیسکی
۶۹۰,۴۵۷,۳۳۱
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۲,۸۱۹,۷۹۸
۷۹۹,۹۵۵,۳۷۷
۴۹,۲۹۵,۷۲۶
۲۷۶,۴۵۷,۳۳۱
تریلر کفی۳محوربالنی
۱۳/۶۰با ۸ قفل
دیسکی
۷۰۵,۴۷۱,۱۰۳
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۰۹۸,۴۸۹
۸۱۷,۳۴۵,۷۱۲
۵۰,۳۶۷,۳۷۲
۲۸۲,۴۷۱,۱۰۳
تریلر تیغه کانتین بر
۳محور
کاسه ای
۵۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۶۸۳,۱۶۵
۶۶۶,۶۲۹,۴۸۱
۴۱,۰۷۹,۷۷۲
۲۳۱,۵۰۸,۰۰۰
تریلر چادری
 ۳ محورسقف کشویی
دیسکی
۸۷۳,۶۳۲,۱۰۲
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۶,۲۲۶,۰۲۴
۱,۰۱۲,۵۰۳,۹۰۸
۶۲,۳۹۳,۶۲۴
۳۴۹,۶۳۲,۱۰۲
تریلر چادری
 ۲ محور معمولی
کاسه ای
۷۲۸,۱۲۹,۲۰۰
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۵۰۱,۰۴۳
۸۴۲,۴۶۵,۰۸۴
۵۱,۹۱۵,۳۰۶
۲۹۲,۱۲۹,۲۰۰
تریلر کمپرسی
 ۲ محور
کاسه ای
۷۴۷,۷۶۳,۶۰۰
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۸۷۲,۶۳۱
۸۶۵,۶۵۲,۱۹۶
۵۳,۳۴۴,۱۶۷
۲۹۹,۷۶۳,۶۰۰
  • تسهیلات بیش از %۴۰ ارزش تریلر در قبال ارائه وثیقه ملکی یا ترهین اسناد مالکیت کامیون کشنده متقاضی پرداخت خواهد شد بدیهی است در این صورت نوع عقد قرارداد با متقاضی بصورت فروش اقساطی (سند آزاد) می باشد..
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان  برای تسهیلات تا سقف%۴۰ ارزش تریلر بصورت اجاره به شرط تملیک می باشد می باشد  بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت اقساط نسبت به فک رهن اقدام خواهد شد( هزینه فک رهن برعهده متقاضی می باشد)  .
  •  درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی  برای خود محفوظ می دارد
  • خواهشمند است جهت اخذ تسهیلات ابتدا به شرکت خودروسازی (ایران کاوه) مراجعه و پس از اخذ معرفی نامه به  دفتر مرکزی شرکت واسپاری ملت و یا نمایندگیهای آن در شهرستان ها مراجعه فرمایید.
  • مدل ، تیپ و سال ساخت تریلر/نیمه یدک توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی در  شرکت ایران کاوه تعیین که در معرفی نامه مربوطه  قید خواهد شد لذا مسئولیت عدم مغایریت برعهده متقاضی خواهد بود.
  •  قابل توجه متقاضیان محترم: واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات  نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری تریلر/ نیمه یدک منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .
  • جدول فوق بر اساس قیمت های ارائه شده از سوی شرکت سازنده تهیه و بدیهی است قیمت قطعی در زمان تحویل مشخص و در صورت افزایش قیمت ، مابه التفاوت بصورت نقدی دریافت خواهد شد  .
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه بیمه بدنه می باشد
  •  زمان تحویل خودرو  بیست (۲۰) روز کاری پس از واریز مبلغ پیش پرداخت و تکمیل مدارک  و بر اساس زمانبندی شرکت سازنده می باشد.
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *