شرایط فروش

فروش لیـــــزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل

فروش لیـــــزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل توسط لیزینگ ملت آغاز شد.

 

 جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین از طریق شرکت واسپاری ملت در سال ۱۳۹۴
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل  قرارداد ۹۳/۱۹۲ ( ۳۰% تسهیلات  درقبال معرفی یکنفر ضامن معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت سایپا دیزل
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۷,۳۰۵,۹۸۳
۱,۱۶۳,۹۴۶,۶۵۷
۲۵,۷۳۱,۶۲۲
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۵,۹۶۹,۹۵۶
۱,۱۲۲,۲۶۲,۶۱۷
۲۴,۸۱۰,۱۰۴
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۱,۷۷۶,۵۳۴
۱,۳۰۳,۴۲۷,۸۶۸
۲۸,۸۱۵,۱۶۴
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۴,۳۹۷,۲۰۲
۱,۳۸۵,۱۹۲,۷۱۶
۳۰,۶۲۲,۷۵۷
۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۸,۶۷۳,۱۹۳
۸۹۴,۶۰۳,۶۲۹
۱۹,۷۷۷,۱۹۷
۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۷,۷۳۷,۲۷۰
۱,۴۸۹,۴۰۲,۸۱۶
۳۲,۹۲۶,۵۵۳
۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۱,۴۱۶,۸۳۵
۱,۲۹۲,۲۰۵,۲۴۲
۲۸,۵۶۷,۰۶۳
۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۶,۷۹۲,۱۲۶
۱,۱۴۷,۹۱۴,۳۳۴
۲۵,۳۷۷,۱۹۲
۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۸,۸۲۷,۳۵۰
۸۹۹,۴۱۳,۳۲۶
۱۹,۸۸۳,۵۲۶
۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۲,۲۲۹,۷۸۵
۳۸۱,۵۶۹,۲۹۰
۸,۴۳۵,۴۳۵
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۲,۹۴۹,۱۸۴
۴۰۴,۰۱۴,۵۴۲
۸,۹۳۱,۶۳۸
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۳,۲۰۶,۱۱۲
۴۱۲,۰۳۰,۷۰۴
۹,۱۰۸,۸۵۳
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۳,۵۱۴,۴۲۶
۴۲۱,۶۵۰,۰۹۸
۹,۳۲۱,۵۱۱
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۷,۳۵۲,۰۹۹
۱,۲۸۰,۰۷۸,۲۲۸
۶۱,۴۶۸,۴۰۰
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۶,۳۷۲,۵۴۷
۱,۲۳۴,۲۳۵,۲۰۶
۵۹,۲۶۷,۰۵۳
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۰,۶۲۹,۸۳۰
۱,۴۳۳,۴۷۶,۰۳۲
۶۸,۸۳۴,۴۴۸
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۲,۵۵۱,۲۵۸
۱,۵۲۳,۳۹۸,۸۸۳
۷۳,۱۵۲,۴۷۶
۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۱,۰۲۲,۶۸۸
۹۸۳,۸۶۱,۷۷۸
۴۷,۲۴۴,۳۰۸
۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۵,۰۰۰,۱۳۸
۱,۶۳۸,۰۰۶,۴۳۸
۷۸,۶۵۵,۸۴۶
۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۰,۳۶۶,۱۰۴
۱,۴۲۱,۱۳۳,۶۸۰
۶۸,۲۴۱,۷۷۸
۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۶,۹۷۵,۳۴۸
۱,۲۶۲,۴۴۶,۲۹۶
۶۰,۶۲۱,۷۲۸
۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۱,۱۳۵,۷۱۳
۹۸۹,۱۵۱,۳۵۸
۴۷,۴۹۸,۳۰۹
۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸,۹۶۶,۶۶۶
۴۱۹,۶۳۹,۹۷۰
۲۰,۱۵۰,۷۹۸
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۹,۴۹۴,۱۱۷
۴۴۴,۳۲۴,۶۷۴
۲۱,۳۳۶,۱۳۹
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۹,۶۸۲,۴۹۲
۴۵۳,۱۴۰,۶۴۰
۲۱,۷۵۹,۴۷۵
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۹,۹۰۸,۵۴۳
۴۶۳,۷۱۹,۷۹۹
۲۲,۲۶۷,۴۷۸
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۲,۴۸۱,۰۹۵
۱,۴۰۲,۸۲۰,۳۰۰
۹۳,۷۰۶,۱۲۸
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۱,۶۷۵,۹۸۶
۱,۳۵۲,۵۸۱,۵۵۶
۹۰,۳۵۰,۲۶۲
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۵,۱۷۵,۱۱۰
۱,۵۷۰,۹۲۶,۸۶۴
۱۰۴,۹۳۵,۳۷۵
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۶,۷۵۴,۳۶۰
۱,۶۶۹,۴۷۲,۰۹۲
۱۱۱,۵۱۸,۰۳۷
۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۷,۲۷۸,۸۵۸
۱,۰۷۸,۲۰۰,۷۲۶
۷۲,۰۲۲,۰۶۶
۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۸,۷۶۷,۱۳۱
۱,۷۹۵,۰۶۸,۹۵۱
۱۱۹,۹۰۷,۷۰۴
۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۴,۹۵۸,۳۵۰
۱,۵۵۷,۴۰۱,۰۴۹
۱۰۴,۰۳۱,۸۷۳
۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۲,۱۷۱,۴۳۸
۱,۳۸۳,۴۹۷,۷۰۶
۹۲,۴۱۵,۴۱۰
۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۷,۳۷۱,۷۵۵
۱,۰۸۳,۹۹۷,۵۰۴
۷۲,۴۰۹,۲۸۱
۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۳۶۹,۸۳۵
۴۵۹,۸۷۷,۷۲۹
۳۰,۷۱۹,۰۸۹
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۸۰۳,۳۵۵
۴۸۶,۹۲۹,۳۶۰
۳۲,۵۲۶,۰۹۴
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۷,۹۵۸,۱۸۴
۴۹۶,۵۹۰,۶۵۷
۳۳,۱۷۱,۴۵۳
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۸,۱۴۳,۹۷۸
۵۰۸,۱۸۴,۲۱۳
۳۳,۹۴۵,۸۸۴
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل قرارداد ۹۳/۱۹۲( ۴۰% تسهیلات درقبال معرفی دو نفر ضامن معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت سایپا دیزل
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۹,۷۴۱,۳۱۰
۱,۵۵۱,۹۲۸,۸۷۶
۳۴,۳۰۸,۸۳۰
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۷,۹۴۲,۸۱۲
۱,۴۹۵,۸۱۵,۷۴۵
۳۳,۰۶۸,۳۲۵
۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۵,۷۰۲,۰۴۶
۱,۷۳۷,۹۰۳,۸۲۴
۳۸,۴۲۰,۲۱۹
۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۹,۱۹۶,۲۷۰
۱,۸۴۶,۹۲۳,۶۲۱
۴۰,۸۳۰,۳۴۳
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۸,۲۳۰,۹۲۴
۱,۱۹۲,۸۰۴,۸۳۹
۲۶,۳۶۹,۵۹۷
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۳,۶۶۶,۸۲۲
۱,۹۸۶,۴۰۴,۸۳۲
۴۳,۹۱۳,۸۸۵
۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۵,۱۸۸,۱۸۹
۱,۷۲۱,۸۷۱,۵۰۱
۳۸,۰۶۵,۷۸۹
۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۹,۰۲۱,۹۱۱
۱,۵۲۹,۴۸۳,۶۲۴
۳۳,۸۱۲,۶۲۸
۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۸,۴۸۷,۸۵۳
۱,۲۰۰,۸۲۱,۰۰۰
۲۶,۵۴۶,۸۱۲
۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۶,۳۴۰,۶۳۷
۵۰۹,۸۲۷,۸۷۵
۱۱,۲۷۰,۸۷۶
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۲۶۵,۵۷۹
۵۳۸,۶۸۶,۰۵۶
۱۱,۹۰۸,۸۵۰
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۷,۶۲۵,۲۷۸
۵۴۹,۹۰۸,۶۸۲
۱۲,۱۵۶,۹۵۱
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۸,۰۳۶,۳۶۳
۵۶۲,۷۳۴,۵۴۱
۱۲,۴۴۰,۴۹۵
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۶,۴۶۹,۴۶۵
۱,۷۰۶,۷۷۰,۹۷۰
۸۱,۹۵۷,۸۶۷
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۵,۱۵۰,۸۳۸
۱,۶۴۵,۰۵۹,۲۱۰
۷۸,۹۹۴,۵۱۵
۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۰,۸۳۹,۷۷۳
۱,۹۱۱,۳۰۱,۳۷۶
۹۱,۷۷۹,۲۶۴
۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۳,۴۰۱,۶۷۸
۲,۰۳۱,۱۹۸,۵۱۰
۹۷,۵۳۶,۶۳۵
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۸,۰۳۰,۲۵۰
۱,۳۱۱,۸۱۵,۷۰۵
۶۲,۹۹۲,۴۱۰
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۶,۶۷۹,۴۰۸
۲,۱۸۴,۵۹۶,۳۱۵
۱۰۴,۹۰۲,۶۸۳
۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۰,۴۶۳,۰۲۲
۱,۸۹۳,۶۶۹,۴۴۵
۹۰,۹۳۲,۵۹۲
۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۵,۹۴۲,۰۱۴
۱,۶۸۲,۰۸۶,۲۶۶
۸۰,۷۷۲,۵۲۶
۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۸,۲۱۸,۶۲۵
۱,۳۲۰,۶۳۱,۶۷۰
۶۳,۴۱۵,۷۴۶
۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۱,۹۸۰,۶۷۱
۵۶۰,۶۹۵,۴۲۲
۲۶,۹۲۴,۱۷۵
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۲,۶۵۸,۸۲۳
۵۹۲,۴۳۲,۸۹۹
۲۸,۴۴۸,۱۸۵
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۲,۹۲۲,۵۴۸
۶۰۴,۷۷۵,۲۵۱
۲۹,۰۴۰,۸۵۶
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۳,۲۲۳,۹۴۹
۶۱۸,۸۸۰,۷۹۶
۲۹,۷۱۸,۱۹۴
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۹,۹۷۴,۷۹۳
۱,۸۷۰,۴۲۷,۰۶۶
۱۲۴,۹۴۱,۵۰۵
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۸,۸۹۰,۹۹۳
۱,۸۰۲,۷۹۷,۹۸۸
۱۲۰,۴۲۳,۹۹۱
۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۳,۵۶۶,۸۱۳
۲,۰۹۴,۵۶۹,۱۵۳
۱۳۹,۹۱۳,۸۳۴
۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۵,۶۷۲,۴۸۱
۲,۲۲۵,۹۶۲,۷۸۹
۱۴۸,۶۹۰,۷۱۶
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۳,۰۳۸,۴۷۷
۱,۴۳۷,۶۰۰,۹۶۸
۹۶,۰۲۹,۴۲۱
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۸,۳۶۶,۴۹۶
۲,۳۹۴,۰۶۹,۳۵۴
۱۵۹,۹۱۹,۹۶۳
۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۳,۲۵۷,۱۵۶
۲,۰۷۵,۲۴۶,۵۵۹
۱۳۸,۶۲۳,۱۱۶
۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۹,۵۴۱,۲۷۳
۱,۸۴۳,۳۷۵,۴۳۵
۱۲۳,۱۳۴,۴۹۹
۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۳,۱۹۳,۳۰۶
۱,۴۴۷,۲۶۲,۲۶۵
۹۶,۶۷۴,۷۸۰
۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۹,۸۴۷,۰۹۱
۶۱۴,۴۵۸,۴۷۸
۴۱,۰۴۴,۸۳۳
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۴۰۴,۴۷۴
۶۴۹,۲۳۹,۱۴۷
۴۳,۳۶۸,۱۲۶
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۶۲۱,۲۳۳
۶۶۲,۷۶۴,۹۶۲
۴۴,۲۷۱,۶۲۸
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۰,۸۶۸,۹۵۹
۶۷۸,۲۲۳,۰۳۷
۴۵,۳۰۴,۲۰۳
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل قرارداد ۹۳/۱۹۲( ۵۰% تسهیلات درقبال ارائه وثیقه ملکی)
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت سایپا دیزل
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۲,۱۷۶,۶۳۸
۱,۹۳۹,۹۱۱,۰۹۵
۴۲,۸۸۶,۰۳۷
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۹,۹۶۷,۰۵۵
۱,۸۷۰,۹۷۲,۱۰۶
۴۱,۳۶۱,۹۸۸
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۹,۶۲۷,۵۵۷
۲,۱۷۲,۳۷۹,۷۸۰
۴۸,۰۲۵,۲۷۳
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۷۴,۰۴۶,۷۲۳
۲,۳۱۰,۲۵۷,۷۵۹
۵۱,۰۷۳,۳۷۲
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۷,۸۴۰,۰۴۱
۱,۴۹۲,۶۰۹,۲۸۱
۳۲,۹۹۷,۴۳۹
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۷۹,۵۹۶,۳۷۳
۲,۴۸۳,۴۰۶,۸۴۸
۵۴,۹۰۱,۲۱۶
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۹,۰۱۰,۹۲۹
۲,۱۵۳,۱۴۰,۹۹۲
۴۷,۵۹۹,۹۵۷
۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۱,۳۰۳,۰۸۲
۱,۹۱۲,۶۵۶,۱۴۶
۴۲,۲۸۳,۵۰۶
۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۴۸,۰۹۶,۹۶۹
۱,۵۰۰,۶۲۵,۴۴۲
۳۳,۱۷۴,۶۵۴
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۰,۴۵۱,۴۸۹
۶۳۸,۰۸۶,۴۵۹
۱۴,۱۰۶,۳۱۶
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۱,۶۳۳,۳۵۹
۶۷۴,۹۶۰,۸۰۲
۱۴,۹۲۱,۵۰۶
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۲,۰۴۴,۴۴۴
۶۸۷,۷۸۶,۶۶۱
۱۵,۲۰۵,۰۵۰
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۲,۵۵۸,۳۰۱
۷۰۳,۸۱۸,۹۸۴
۱۵,۵۵۹,۴۸۰
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۵,۵۸۶,۸۳۱
۲,۱۳۳,۴۶۳,۷۱۳
۱۰۲,۴۴۷,۳۳۴
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۳,۹۶۶,۸۰۴
۲,۰۵۷,۶۴۶,۴۰۸
۹۸,۸۰۶,۶۴۴
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۵۱,۰۴۹,۷۱۶
۲,۳۸۹,۱۲۶,۷۲۰
۱۱۴,۷۲۴,۰۸۱
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۵۴,۲۸۹,۷۷۲
۲,۵۴۰,۷۶۱,۳۳۱
۱۲۲,۰۰۵,۴۶۱
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۵,۰۷۵,۴۸۸
۱,۶۴۱,۵۳۲,۸۲۴
۷۸,۸۲۵,۱۸۰
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۵۸,۳۵۸,۶۷۹
۲,۷۳۱,۱۸۶,۱۹۱
۱۳۱,۱۴۹,۵۲۱
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۵۰,۵۹۷,۶۱۵
۲,۳۶۷,۹۶۸,۴۰۲
۱۱۳,۷۰۸,۰۷۴
۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۴,۹۴۶,۳۵۵
۲,۱۰۳,۴۸۹,۴۳۰
۱۰۱,۰۰۷,۹۹۱
۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۵,۲۶۳,۸۶۳
۱,۶۵۰,۳۴۸,۷۹۰
۷۹,۲۴۸,۵۱۶
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۴,۹۹۴,۶۷۷
۷۰۱,۷۵۰,۸۷۴
۳۳,۶۹۷,۵۵۳
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۵,۸۶۱,۲۰۳
۷۴۲,۳۰۴,۳۱۷
۳۵,۶۴۴,۸۹۹
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۶,۱۶۲,۶۰۴
۷۵۶,۴۰۹,۸۶۲
۳۶,۳۲۲,۲۳۷
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۶,۵۳۹,۳۵۵
۷۷۴,۰۴۱,۷۹۳
۳۷,۱۶۸,۹۰۹
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۷,۴۶۸,۴۹۱
۲,۳۳۸,۰۳۳,۸۳۳
۱۵۶,۱۷۶,۸۸۱
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۶,۱۳۶,۹۶۶
۲,۲۵۴,۹۴۶,۶۸۰
۱۵۰,۶۲۶,۷۹۳
۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۱,۹۵۸,۵۱۷
۲,۶۱۸,۲۱۱,۴۴۱
۱۷۴,۸۹۲,۲۹۲
۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۴,۶۲۱,۵۶۶
۲,۷۸۴,۳۸۵,۷۴۶
۱۸۵,۹۹۲,۴۶۷
۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۸,۸۲۹,۰۶۲
۱,۷۹۸,۹۳۳,۴۷۰
۱۲۰,۱۶۵,۸۴۸
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۷,۹۶۵,۸۶۲
۲,۹۹۳,۰۶۹,۷۵۸
۱۹۹,۹۳۲,۲۲۲
۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۱,۵۸۶,۹۲۸
۲,۵۹۵,۰۲۴,۳۲۸
۱۷۳,۳۴۳,۴۳۰
۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۳۶,۹۴۲,۰۷۴
۲,۳۰۵,۱۸۵,۴۲۳
۱۵۳,۹۸۲,۶۶۰
۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۲۸,۹۸۳,۸۹۰
۱,۸۰۸,۵۹۴,۷۶۶
۱۲۰,۸۱۱,۲۰۷
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۲,۳۲۴,۳۴۷
۷۶۹,۰۳۹,۲۲۸
۵۱,۳۷۰,۵۷۷
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۰۳۶,۵۵۸
۸۱۳,۴۸۱,۱۹۳
۵۴,۳۳۹,۲۲۹
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۲۸۴,۲۸۳
۸۲۸,۹۳۹,۲۶۸
۵۵,۳۷۱,۸۰۳
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۳,۵۹۳,۹۴۰
۸۴۸,۲۶۱,۸۶۲
۵۶,۶۶۲,۵۲۱
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل قرارداد ۹۳/۱۹۲ ( ۷۰% تسهیلات  درقبال ارائه وثیقه ملکی)
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ قسط بدون بیمه
مبلغ چک تضمین
پیش دریافت واسپاری ملت بدون بیمه
پیش دریافت سایپا دیزل
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۸۷,۰۴۷,۲۹۳
۲,۷۱۵,۸۷۵,۵۳۳
۶۰,۰۴۰,۴۵۲
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۴
۸۳,۹۵۳,۸۷۷
۲,۶۱۹,۳۶۰,۹۴۸
۵۷,۹۰۶,۷۸۳
۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۹۷,۴۷۸,۵۸۰
۳,۰۴۱,۳۳۱,۶۹۲
۶۷,۲۳۵,۳۸۳
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۰۳,۶۴۴,۸۵۸
۳,۲۳۳,۷۱۹,۵۶۹
۷۱,۴۸۸,۵۴۳
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۶,۹۵۵,۵۰۳
۲,۰۸۹,۰۱۱,۷۰۰
۴۶,۱۸۲,۲۳۷
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۱۱۱,۴۰۴,۰۹۱
۳,۴۷۵,۸۰۷,۶۴۸
۷۶,۸۴۰,۴۳۷
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۹۶,۶۰۵,۰۲۴
۳,۰۱۴,۰۷۶,۷۴۳
۶۶,۶۳۲,۸۵۱
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۸۵,۸۱۴,۰۳۷
۲,۶۷۷,۳۹۷,۹۵۸
۵۹,۱۸۹,۸۲۰
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۶۷,۳۶۶,۵۸۸
۲,۱۰۱,۸۳۷,۵۵۸
۴۶,۴۶۵,۷۸۱
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۲۸,۶۲۱,۸۰۸
۸۹۳,۰۰۰,۳۹۷
۱۹,۷۴۱,۷۵۴
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۰,۲۶۶,۱۴۸
۹۴۴,۳۰۳,۸۳۱
۲۰,۸۷۵,۹۳۱
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۰,۸۳۱,۳۹۱
۹۶۱,۹۳۹,۳۸۶
۲۱,۲۶۵,۸۰۴
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۱,۵۵۰,۷۹۰
۹۸۴,۳۸۴,۶۳۸
۲۱,۷۶۲,۰۰۶
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۶۳,۸۲۱,۵۶۴
۲,۹۸۶,۸۴۹,۱۹۸
۱۴۳,۴۲۶,۲۶۸
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۶
۶۱,۵۵۳,۵۲۵
۲,۸۸۰,۷۰۴,۹۷۱
۱۳۸,۳۲۹,۳۰۱
۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۷۱,۴۶۹,۶۰۳
۳,۳۴۴,۷۷۷,۴۰۸
۱۶۰,۶۱۳,۷۱۳
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۷۵,۹۹۰,۶۱۱
۳,۵۵۶,۳۶۰,۵۸۶
۱۷۰,۷۷۳,۷۷۹
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۹,۰۹۰,۶۱۳
۲,۲۹۷,۴۴۰,۶۷۶
۱۱۰,۳۲۱,۳۸۵
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۸۱,۶۷۹,۵۴۶
۳,۸۲۲,۶۰۲,۷۵۲
۱۸۳,۵۵۸,۵۲۹
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۷۰,۸۲۹,۱۲۷
۳,۳۱۴,۸۰۳,۱۲۵
۱۵۹,۱۷۴,۳۷۰
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۶۲,۹۱۷,۳۶۲
۲,۹۴۴,۵۳۲,۵۶۳
۱۴۱,۳۹۴,۲۵۴
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۹,۳۹۲,۰۱۳
۲,۳۱۱,۵۴۶,۲۲۱
۱۱۰,۹۹۸,۷۲۳
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۰,۹۸۵,۰۱۳
۹۸۲,۰۹۸,۵۸۵
۴۷,۱۵۹,۶۴۱
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۲,۱۹۰,۶۱۵
۱,۰۳۸,۵۲۰,۷۶۶
۴۹,۸۶۸,۹۹۲
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۲,۶۰۵,۰۴۰
۱,۰۵۷,۹۱۵,۸۹۱
۵۰,۸۰۰,۳۳۱
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۳,۱۳۲,۴۹۱
۱,۰۸۲,۶۰۰,۵۹۵
۵۱,۹۸۵,۶۷۲
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۶*۴البرزتیپ ۳
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵۲,۴۵۵,۸۸۷
۳,۲۷۳,۲۴۷,۳۶۶
۲۱۸,۶۴۷,۶۳۳
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کشنده T۳۷۵ ۴*۲البرز تیپ ۳
۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۸
۵۰,۵۹۱,۷۵۲
۳,۱۵۶,۹۲۵,۳۵۲
۲۱۰,۸۷۷,۵۱۱
۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۴*۲کاوه
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵۸,۷۴۱,۹۲۳
۳,۶۶۵,۴۹۶,۰۱۷
۲۴۴,۸۴۹,۲۰۹
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کشندهKT۴۲۰۶*۴کاوه
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶۲,۴۵۷,۸۰۷
۳,۸۹۷,۳۶۷,۱۴۱
۲۶۰,۳۳۷,۸۲۵
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
باریR۲۷۰۴*۲
۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۰,۳۴۸,۳۰۱
۲,۵۱۷,۷۳۳,۹۵۴
۱۶۸,۱۸۰,۵۵۸
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیKD۴۲۰۶*۴کاوه
۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۶۷,۱۳۳,۶۲۷
۴,۱۸۹,۱۳۸,۳۰۵
۲۷۹,۸۲۷,۶۶۷
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۸*۴
۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵۸,۲۱۵,۵۰۷
۳,۶۳۲,۶۴۷,۶۰۸
۲۴۲,۶۵۴,۹۸۸
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۳۷۵۶*۴
۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۵۱,۷۱۲,۷۱۱
۳,۲۲۶,۸۷۳,۱۴۱
۲۱۵,۵۴۹,۹۱۰
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کمپرسیD۲۷۰۴*۲
۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۴۰,۵۹۶,۰۲۶
۲,۵۳۳,۱۹۲,۰۲۹
۱۶۹,۲۱۳,۱۳۳
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۵/۴
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۷,۲۴۷,۸۹۲
۱,۰۷۶,۲۶۸,۴۶۷
۷۱,۸۹۲,۹۹۴
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۸,۲۳۸,۷۹۴
۱,۱۳۸,۱۰۰,۷۶۶
۷۶,۰۲۳,۲۹۲
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۶/۵ خواب دار
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۸,۵۷۹,۴۱۷
۱,۱۵۹,۳۵۵,۶۱۹
۷۷,۴۴۳,۰۸۱
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونFOTON۸/۵
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
۱۹,۰۱۲,۹۳۷
۱,۱۸۶,۴۰۷,۲۵۱
۷۹,۲۵۰,۰۸۷
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان  اجاره به شرط تملیک می باشد می باشد  بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت اقساط نسبت به فک رهن اقدام خواهد شد( هزینه فک رهن برعهده متقاضی می باشد )  .
  •  درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی  برای خود محفوظ می دارد
  • خواهشمند است جهت اخذ تسهیلات ابتدا به شرکت خودروسازی مراجعه و پس از اخذ معرفی نامه به  دفتر این شرکت مستقر در شرکت سایـــــپا دیزل و یا نمایندگیهای شرکت واسپاری ملت در شهرستان ها مراجعه فرمایید.
  • مدل ، تیپ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی در  شرکت سایپا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه  قید خواهد شد لذا مسئولیت عدم مغایریت برعهده متقاضی خواهد بود .
  •  قابل توجه متقاضیان محترم: واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات  نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .
  • جدول فوق بر اساس قیمت های ارائه شده از سوی شرکت سازنده تهیه و بدیهی است قیمت قطعی در زمان تحویل مشخص و در صورت افزایش قیمت ، مابه التفاوت بصورت نقدی دریافت خواهد شد  .
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه  بیمه  شخص ثالث و بدنه می باشد .
  •  زمان تحویل خودرو  بیست (۲۰) روز کاری پس از واریز مبلغ پیش پرداخت و تکمیل مدارک  و بر اساس زمانبندی شرکت سازنده می باشد.
  • تسهیلات بیش از%۴۰ ارزش خودرو و ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ در قبال ارائه وثیقه ملکی پرداخت خواهد شد.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *