آخرین اخبار

25 درصد ظرفيت توليدکل خودرو کشور در ارگ جدید

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد گفت: قصدداريم تا 25 درصدظرفيت توليدکل خودرو کشور را در منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد ايجاد کنیم.
به گزارش کارنت به نقل از اقتصادنیوز، منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديددر فاصله 10 کيلومتری شرق شهرستان بم و 200 کيلومتری کرمان ودرکنارجاده ترانزيتی کرمان- بم- زاهدان قراردارد.وسعت فعلی اين منطقه 2450 هکتاربوده ودارای طرح توسعه مصوب معادل4000 هکتاراست.عمده فعاليت هاوسرمايه گذاری های انجام شده دراين منطقه دررابطه باتوليدخودرووصنايع وابسته است.مسعود فاضل مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد، درخصوص عملکرد اين منطقه به تشريح سرمايه گذاری های انجام شده درآن پرداخت و گفت: درحال حاضرتعداد واحدهای صنعتی دراين منطقه بالغ بر40 واحد بوده که ازميان آن می توان به شرکت های خودروسازی کرمان موتور، مديران خودرو،راين خودرو،خودروسازان بم وارگ ديزل اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: باتوجه به ميزان افزايش توليدخودروتوسط شرکتهای خودروسازفعال درمنطقه ويژه دردوسال اخيربرنامه ريزی جهت افزايش درصدساخت داخل وهمچنين توسعه واحدهای قطعه سازی نيزانجام شده است.

فاضل ادامه داد: دراين رابطه شرکت قوای محرکه باداشتن بيشترين امکانات، نسبت به افزايش ساخت داخل انواع موتور،گيربگس،اکسل و… اقدام نموده است.همچنين باراه اندازی کارخانه پرس شاپ درنيمه دوم سال 1394 قدمهای اساسی درجهت بومی سازی قطعات دراين منطقه برداشته خواهدشد.فاضل درادامه،خبرساخت وراه اندازی شرکت خودروسازی ديگری رادرمنطقه داد.

وی درخصوص ميزان سرمايه گذاری های انجام شده توسط سازمان مسئول درمنطقه ويژه ارگ جديد گفت:سرمايه گذاری انجام شده در2450 هکتارمحدوده اراضی استفاده شده فعلی شامل کليه عمليات زيربنائی ومستحدثات عمومی به ارزش فعلی معادل 20 هزارميليارد ريال برآورد می شود.همچنين برای اجرای عمليات زيربنايي وآماده سازی 4 هزارهکتار اراضی طرح توسعه،به 50 هزار ميلياردريال سرمايه گذاری ديگرنياز است.

به گفته او، شرکت خودروسازی چری به عنوان سرمايه گذارخارجی دارای49درصدسهام شرکت مديران خودرودراين منطقه است.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد گفت: سرمايه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی دراين منطقه تاپايان سال 1393 بالغ بر50 هزارميليارد ريال بوده است.

فاضل در خصوص ميزان توليدات خودرو در ارگ جديدعنوان کرد:توليدات خودرو درسال 92 معادل 46 هزاردستگاه بوده که درسال 93 اين ميزان به 86 هزاردستگاه رسيده که معادل87درصد نسبت به سال1392 افزايش يافته است و درافق طرح(پايان سال 1400)توليد پانصدهزاردستگاه خودروپيش بينی گرديده است.وی درادامه به برنامه های بلندمدت مجموعه اشاره کردوافزود: قصدداريم تا 25 درصدظرفيت توليدکل خودرودرکشوررادرمنطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد ايجاد کنیم.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديددرخصوص اشتغال زايي دراين منطقه عنوان کرد: طبق آمارموجوددرنيمه اول سال92تعدادشاغلين درارگ جديد 4500 نفربوده که باتوجه به توسعه فعاليت ها درپايان سال مزبوربه 5 هزارو530 نفرو درپايان سال 93 به 7 هزارو820 نفرافزايش يافته است.ضمناًبراساس برنامه ريزی انجام شده پيش بينی می کنيم درافق طرح که درپيش داريم اين تعدادبه 25 هزارنفر افزايش يابد.فاضل دررابطه باگردش مالی توليدات منطقه اعلام کرد: بيش از90درصددرآمد گمرکات استان کرمان دراين منطقه ايجادمی شودوبه نظرميرسدگمرک منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد ازنظرپرتفوی عملياتی جزو ده گمرک اول کشور باشد.وی گفت درسال 93 بيش از 281.900 تن موادوکالا باسرزمين اصلی و142.130 تن موادوکالا باخارج از کشورمبادله شده است.او افزود: درآمد گمرک منطقه درسال 93 بالغ بر 6.400 ميليارد ريال بوده است که نسبت به سال 1392 بيش از 40 درصد رشد داشته است.وی گفت ارزش کالا های صادراتی ازمنطقه به خارج از کشوردرسال 1393 بالغ بر 232 ميلياردريال بوده است.

وی درپايان اعلام کرد: باتوجه به تعدادتوليدات خودرودرسال 1393 ماليات مستقيم حدود 256 ميلياردريال وماليات هرعملکردواحدهای صنعتی مشمول 350 ميليارد ريال است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *