آخرین اخبارشرایط فروش

شرايط تبديل متمركز و پیوسته محصولات ایران خودرو – اسفند 93

شرايط تبديل متمركز و پیوسته اسفند مـاه 93 محصولات ایران خودرو از تـاريخ 4 الی 29 اسفند ماه مطابق شرايط و جداول پیوست اعلام مي شود .

توضیحات بسیار مھم و ضروري :

١. شرايط اين بخشنامه اختیاري بوده و فقط بنا به درخواست مشتريان محترم قابل اقدام مي باشد.

٢. جدول شماره ٢ پیوست جھت تبديل دعوتنامه ھاي منقضي بوده و صرفاً از طريق نمايندگي قابل اقدام است.

٣. مطابق شرايط جدول شماره ٣ ، جھت تبديل خودروي تعھدات دعوتنامه ارسال نشده، انجام تبديل تنھا مشروط به موافقت كامل مشتري و تكمیل «فرم درخواست تبديل»(فرم پیوست بخشنامه) در محل نمايندگي مي باشد. و پس از انجام تبديل مشتريان بايد بر اساس دعوتنامه اي كه براي آنھا ارسال خواھد شد مابه التفاوت مربوطه را ظرف مدت ۵ روز واريز نمايند.

۴. در شرايط تبديل مندرج در جدول ٣ ، بديھي است در صورت درخواست تبديل از سوي مشتري(تكمیل فرم پیوست) و عدم پرداخت مابه التفاوت تعیین شده در مھلت مقرر، تبديل انجام شده براي مشتري لغو و قرارداد به حالت اولیه منقضي باز مي گردد كه در اينصورت مجددا نیاز به تبديل دعوتنامه منقضي مطابق شرايط بخشنامه خواھد داشت.

۵. روش قیمت گذاري خودروھاي تبديلي براي تعھدات تكمیل وجه فروش فوري بر اساس تاريخ تكمیل وجه نھايي قرارداد خودروي اولیه(مطابق شرايط ثبت نام) و براي تعھدات تكمیل وجه پیش فروش تعھدي(دعوتنامه اي) عادي بر اساس تاريخ موعد تحويل قرارداد خودروي اولیه و مطابق دستور العمل ھاي موجود صورت مي گیرد. قیمت گذاري خودروھاي تبديلي تعھدات دعوتنامه منقضي نیز بر اساس تاريخ روز انجام مي گردد.

۶. موعد تحويل ھر يك از خودروھاي قابل تبديل، بطور مجزا در جداول مربوطه درج شده است.

٧. قیمت تمام خودروھا در مقصد تبديل بر اساس قیمت ھاي مصوب شركت و دستور العمل ھاي مصوب قیمت گذاري تعیین مي گردد.

٨. در مواردي كه به روز رساني شرايط تبديل بخشنامه مورد نیاز باشد ، پس از اطلاع رساني از طريق سیستم سیتريكس نمايندگي ھا، راساً توسط مديريت فروش و بازاريابي اقدام خواھد شد.

٩. مھم: در صورتیكه موعد تحويل مشخص شده براي خودروھاي تبديلي مربوط به سال ٩۴ باشد، كلیه ھزينه ھاي الزامي و قانوني سال ٩۴ اعم از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و … به عھده مشتري خواھد بود.

(برای یزرگ شدن تصاویر بر روی آنها کلیک کنید)

dlgi3n2y91zbcrbzpjzq

 

جدول شماره ١ شرایط تبدیل متمركز و پیوسته اسفند ٩٣ (مخصوص تعھدات تكمیل وجه شده) 

 

bcrzsxofoax4c4m1ll9z

 

جدول شماره ٢ شرایط تبدیل متمركز و پیوسته اسفند ٩٣ (مخصوص دعوتنامه ھاي منقضي) 

 

tn6ve31zs4czok9ek9lv

 

جدول شماره ٣ شرایط تبدیل متمركز و پیوسته اسفند ٩٣ (مخصوص دعوتنامه ھاي ارسال نشده)

 

qrtzzxamkydqubnbt7qm

 

 

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *