آخرین اخبار

شرايط تبديل متمركز و پیوسته محصولات ایران خودرو – بهمن 93

10242

شرايط تبديل متمركز و پیوسته بھمن ماه ٩٣ از تاريخ ٩٣/١١/٠٤ الـي ٩٣/١١/٣٠ مطـابق شـرايط و جداول پیوست اعلام مي شود .

توضیحات بسیار مھم و ضروري ١. شرايط اين بخشنامه اختیاري بوده و فقط بنا به درخواست مشتريان محترم قابل اقدام مي باشد. ٢. جدول شماره ٢ پیوست جھت تبديل دعوتنامه ھاي منقضي بوده و صرفاً از طريق نمايندگي قابل اقدام است. ٣. مطابق شرايط جدول شماره ٣،جھت تبديل خودروي تعھدات دعوتنامه ارسال نشده، انجام تبديل تنھا مشروط به موافقت كامل مشتري و تكمیل «فرم درخواست تبديل»(فرم پیوست بخشنامه) در محل نمايندگي مي باشد. و پس از انجام تبديل مشتريان بايد بر اساس دعوتنامه اي كه براي آنھا ارسال خواھد شد مابه التفاوت مربوطه را ظرف مدت ٥ روز واريز نمايند. ٤. در شرايط تبديل مندرج در جدول ٣،بديھي است در صورت درخواست تبديل از سوي مشتري(تكمیل فرم پیوست) و عدم پرداخت مابه التفاوت تعیین شده در مھلت مقرر، تبديل انجام شده براي مشتري لغو و قرارداد به حالت اولیه منقضي باز مي گردد كه در اينصورت مجددا نیاز به تبديل دعوتنامه منقضي مطابق شرايط بخشنامه خواھد داشت. ٥. روش قیمت گذاري خودروھاي تبديلي براي تعھدات تكمیل وجه فروش فوري بر اساس تاريخ تكمیل وجه نھايي قرارداد خودروي اولیه(مطابق شرايط ثبت نام) و براي تعھدات تكمیل وجه پیش فروش تعھدي(دعوتنامه اي) عادي بر اساس تاريخ موعد تحويل قرارداد خودروي اولیه و مطابق دستور العمل ھاي موجود صورت مي گیرد.و براي تعھدات تكمیل وجه پیش فروش تعھدي(دعوتنامه اي) قطعي بر اساس تاريخ ايجاد قرارداد خودروي اولیه(ھمراه با واريز وجه) صورت مي گیرد. قیمت گذاري خودروھاي تبديلي تعھدات دعوتنامه منقضي نیز بر اساس تاريخ روز انجام مي گردد. ٦. موعد تحويل ھر يك از خودروھاي قابل تبديل، بطور مجزا در جداول مربوطه درج شده است. ٧. قیمت تمام خودروھا در مقصد تبديل بر اساس قیمت ھاي مصوب شركت و دستور العمل ھاي مصوب قیمت گذاري تعیین مي گردد. ٨. در مواردي كه به روز رساني شرايط تبديل بخشنامه مورد نیاز باشد ، پس از اطلاع رساني از طريق سیستم سیتريكس نمايندگي ھا، راساً توسط مديريت فروش و بازاريابي اقدام خواھد شد.

(برای بزرگ شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید)

sharayet1

 

 

جدول شماره ١ شرایط تبدیل متمركز و پیوستھ بھمن ٩٣ (مخصوص تعھدات تكمیل وجھ شده) نكتھ مھم: خودروھاي قابل تبدیل جھت تعھدات تکمیل وجھ شده با سررسید موعد تحویل تا پایان بھمن ٩٣ و ماقبل، مطابق شرایط جدول زیر مي باشد.

(برای بزرگ شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید)

 

sharayet2

 

(مخصوص دعوتنامھ ھاي منقضي) »

(برای بزرگ شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید)

sharayet3

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *