آخرین اخبارشرایط فروش

اطلاعیه لیزینگ ملت در خصوص فروش اعتباری – چکی محصولات ایران خودرو

فروش اعتباری – چکی محصولات ایران خودرو

 

 

نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵-GLX
۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۴۲,۴۱۵,۰۰۰
۱۲
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۶۵۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۳,۶۷۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۶۲,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵-SLX
۲۹۷,۴۹۸,۰۰۰
۱۴۸,۷۴۹,۰۰۰
۱۲
۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۸۴,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵ دوگانه
۳۰۱,۲۱۸,۰۰۰
۱۵۰,۶۰۹,۰۰۰
۱۲
۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۴۳,۶۱۴,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۳۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۸,۲۶۵,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سمندSE
۲۷۱,۷۴۲,۰۰۰
۱۳۵,۸۷۱,۰۰۰
۱۲
۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۸,۷۷۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۳۷,۰۰۰
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۴۹,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سمندLX
۲۹۵,۵۸۵,۰۰۰
۱۴۷,۷۹۲,۵۰۰
۱۲
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۱۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۲۰,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۵۶,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۲۰۶-تیپ۵
۳۶۴,۲۴۳,۰۰۰
۱۸۲,۱۲۱,۵۰۰
۱۲
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۹۴۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۴۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۲۰۶-تیپ۵
۳۶۴,۲۴۳,۰۰۰
۱۸۲,۱۲۱,۵۰۰
۱۲
۱۹,۹۴۰,۰۰۰
۵۴,۲۵۰,۰۰۰
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۲۷,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۶۵,۰۰۰
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
وانت بنزینی
۱۳۸,۷۰۸,۰۰۰
۸۳,۲۲۴,۸۰۰
۱۲
۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۴,۲۸۸,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۶۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۳,۷۸۰,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۲,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
وانت دوگانه سوز
۱۵۲,۶۴۶,۰۰۰
۹۱,۵۸۷,۶۰۰
۱۲
۶۶,۷۳۰,۰۰۰
۲۶,۳۴۰,۰۰۰
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۷۰,۸۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۴۶,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس سال
۳۴۹,۹۵۷,۰۰۰
۱۷۴,۹۷۸,۵۰۰
۱۲
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۹۳۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۱۰,۰۰۰
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۳۶
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۱۰,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲فقره

 

 

 

  •  زمان تحویل خودروها ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
  • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
  • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد .
  • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
  • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های شرکت تماس حاصل فرمائید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *